CENTRUM Mediácie a Probácie je združenie, ktorého prioritným cieľom  je prispieť k rozvoju dobrých medziľudských vzťahov a pokojného občianskeho a rodinného spolužitia, k uplatňovaniu korektného a efektívneho riešenia konfliktov a právnych sporov najmä formou mediácie, vrátane predchádzania vzniku konfliktov a právnych sporov, k zníženiu kriminality a recidívy páchania trestných činov, resocializácii páchateľov trestných činov ako aj k dodržiavaniu ľudských práv a rozvoju občianskej spoločnosti.

Realizačný tím združenia tvoria odborne spôsobilé osoby, ktoré prešli vzdelávaním v oblasti probačnej a mediačnej práce a/alebo práva, a/alebo výcvikom v rôznych alternatívnych metódach riešenia sporov.

Konflikty, právne spory a problémy sú súčasťou nášho každodenného života. Často dochádza k  vzájomnému  prekrývaniu  sa právnych sporov a problémov s osobným životom, pričom spôsob, akým sa právne spory a problémy riešia, spravidla vo výraznej miere zasahuje nielen kvalitu života osoby, ktorej sa bezprostredne týka ale aj ďalších osôb.

Iste, mnoho z konfliktov, právnych sporov a problémov  dokážeme úspešne riešiť aj sami alebo prostredníctvom rozhodovacej autority. No existujú aj také, ktoré sa napriek snahe riešiť nedarí, alebo pri ktorých jednoducho chcete mať istotu, že riešenie je výlučne vo vašich rukách.

Práve vtedy môže byť veľmi nápomocná nestranná osoba, ktorá je odborníkom v oblasti riešenia konfliktov, efektívnej komunikácie a práva, ktorá vás bude sprevádzať pri hľadaní riešenia vášho vlastného problému, konfliktu či právneho sporu,  pomôže vám zmeniť pohľad na situáciu, v ktorej ste sa ocitli  a  zamerať sa na budúcnosť tak, aby ste sami mohli dospieť k spokojnosti a vyriešeniu veci.  Počuli ste už o mediácii a probácii?

Čo je mediácia:

Mediácia je neformálny, dobrovoľný, štruktúrovaný a dôverný proces riešenia konfliktov a právnych sporov. Legislatíva Slovenskej republiky umožňuje aby sa mediácia vykonávala ako:

  • alternatíva súdneho konania/mimosúdna činnosť pri riešení občianskoprávnych, obchodno-záväzkových, rodinných, pracovnoprávnych sporoch a obdobných cezhraničných sporoch
  • odborná metóda pri riešení konfliktných vzťahov v rodine a tiež v oblasti trestného práva pri sprostredkovaní riešenia sporu medzi poškodeným a obvineným,

Cieľ mediácie:

Cieľom, ku ktorému mediácia smeruje  je vzájomná dohoda strán, ktorú účastníci mediácie akceptujú. Proces mediácie je vedený tak, aby sa podľa možnosti zabezpečilo komplexné vyriešenie veci a to tak po stránke právnej ako aj po stránke vzťahovej, čo znamená, že okrem vyriešenia právneho problému sa vrámci mediácie kladie dôraz aj na vyriešenie konfliktu medzi osobami a zachovanie či premenu kvality ich vzájomných vzťahov.

Kto je mediátor:

Mediátorom je  odborne kvalifikovaná osoba, ktorá svoju  činnosť mediátora vykonáva na základe zákona č. 420/2004 Z.z. o mediácii a o doplnení niektorých ďalších zákonov, a to   pod dohľadom Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky,

Mediátor je registrovaný v zozname mediátorov vedenom Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky.

Mediátor je oprávnený vykonávať mediáciu ako mimosúdnu činnosť  pri riešení občianskoprávnych, obchodno-záväzkových, rodinných, pracovnoprávnych sporoch a obdobných cezhraničných sporoch ale aj ako odbornú metódu pri riešení konfliktných vzťahov v rodine a ďalších sociálnych útvaroch  ( s výnimkou sprostredkovania riešenia sporu medzi poškodeným a obvineným uskutočňovaného vrámci trestného konania, kde je v zmysle zákona č. 550/2003 Z.z. o probačných a mediačných úradníkoch príslušným probačný a mediačný úradník pôsobiaci na súde  )

Mediátor je nezávislý a nestranný odborník v oblasti práva, riešenia konfliktov a komunikácie, za pomoci ktorého strany hľadajú vhodné, reálne a obojstranne akceptovateľné možnosti riešenia ich  právneho sporu, konfliktu či problému.

 Prečo sa rozhodnúť pre mediáciu?

Ak rozmýšľate nad mediáciou, majte na pamäti, že  mediácia :

  • smeruje k riešeniam, ktoré sú efektívne a reálne
  • šetrí peniaze alebo čas, prípadne oboje
  • pomáha nenarúšať dobré vzťahy, prípadne už narušené vzťahy opäť napraviť
  • pomáha stranám komunikovať
  • je neformálna, poskytuje diskrétnosť a dôvernosť
  • konečné rozhodnutie o spôsobe vyriešenia veci ponecháva vo vašich rukách ( len od vás záleží, akým spôsobom sa vec vyrieši; nikto vám nemôže nanútiť riešenie, ktoré vám nevyhovuje alebo s ním nie ste inak stotožnený )
  • v prípade, že sa spor nepodarí mediáciou vyriešiť, stále máte možnosť využiť iné spôsoby riešenia