Vzdelávanie, Sociálne výcviky a výchovné programy, Kurzy komunikácie

Vzdelávanie – odborná príprava mediátora

ďalšie vzdelávanie mediátorov

Sociálne výcviky – program s cieľovou skupinou deti, ktorých bolo orgánom sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately alebo súdom uložené výchovné opatrenie – sociálny výcvik a výchovný program zameraný na sebapoznávanie, zvládanie emócií, nácvik komunikačných zručností, prevzatie zodpovednosti za svoje správanie, zvládanie a konštruktívne riešenie konfliktov

Kurzy komunikácie – komunikačný tréning pre samosprávy

Komunikačný tréning pre mediátorov

Komunikačný tréning pre podnikateľov

Komunikačný tréning pre školy