Mediácia ako mimosúdna činnosť, vykonávaná podľa zákona č.420/2004 Z.z.

Zabezpečujeme výkon mediácie prostredníctvom mediátorov, registrovaných Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky, a to najmä  v nasledovných oblastiach:

Manželské, partnerské a rodinné spory

 • úprava rodičovských práv a povinností k maloletému dieťaťu na čas po rozvode (osobná starostlivosť, zastupovanie maloletého a správa jeho majetku, výživné)
 • rodičovské práva a povinnosti
 • vyživovacia povinnosť rodičov k deťom
 • vyživovacia povinnosť detí k rodičom
 • vyživovacia povinnosť medzi ostatnými príbuznými
 • príspevok na výživu rozvedeného manžela
 • príspevok na výživu a úhradu niektorých nákladov nevydatej matke

Občianskoprávne spory

 • vysporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov po rozvode resp. zrušení BSM
 • zrušenie a vysporiadanie podielového spoluvlastníctva
 • vysporiadanie dedičstva
 • vecné bremená, ťarchy
 • vrátenie daru
 • nájomné vzťahy
 • práva a povinnosti vlastníkov bytov a nebytových priestorov
 • spory vyplývajúce z uzatvorených zmlúv (napr. zmluva o dielo, o sprostredkovaní, zmluvy týkajúce sa nakladania s nehnuteľnosťami, zmluva o obstarávaní zájazdu, zmluva o preprave)
 • zaplatenie pohľadávok, spory vyplývajúce z uzatvorených zmlúv o pôžičke
 • o náhradu škody
 • neoprávnené zásahy do práva na ochranu osobnosti
 • spotrebiteľské spory, susedské spory

Pracovné a pracovnoprávne spory (rozklik)

 • neplatnosť rozviazania pracovného pomeru
 • náhrada mzdy
 • náhrada škôd v pracovnoprávnych vzťahoch
 • iné nároky vyplývajúce z pracovnoprávnych vzťahov
 • pracovné úrazy
 • konflikty medzi zamestnancami

Obchodné a obchodnoprávne spory

 • zaplatenie pohľadávok
 • neoprávnené zásahy do obchodného mena a dobrej povesti podnikateľa
 • porušenie obchodného tajomstva
 • spory medzi zakladateľmi a spoločníkmi/členmi spoločností/družstva
 • o náhradu škody
 • spory vyplývajúce z uzatvorených zmlúv (napr. zmluva o dielo, o kúpe prenajatej veci – lízing, o sprostredkovaní, o tichom spoločenstve, o obchodnom zastúpení, o preprave veci, zasielateľská zmluva, mandátna zmluva)
 • autorské práva