GALÉRIA

LETNÝ POBYT PRE ROZVEDENÝCH S DEŤMI

V dňoch 10.-15. Júla 2016 sa členovia CMaP zúčastnili na letnom pobyte pre rozvedených, ktorý organizovali Misionári Saletíni so sídlom v Chrenovci-Brusne. Pobyt sa konal v hoteli Junior-Piatrová vo Vrútkach.

O spoluprácu na tomto projekte nás požiadal otec Matej Trizuliak, ktorý sa už dlhší čas venuje rozvedeným a ich rodinám. Za naše občianske združenie boli na tomto pobyte účastní Mgr. Miriam Rojáková, Mgr. Alena Molčanová a Mgr. Martin Sedlák, ktorí participovali na programe pobytu a aktivitách pre deti. Medzi naše hlavné aktivity, ktoré boli deťom ponúknuté patrili rozhovory a rôzne hry v malých skupinách vedené lektorom, kde mohli deti navzájom zdieľať svoje skúsenosti, pocity a emócie, porozprávať sa navzájom o svojich problémoch.

Každý deň pobytu sa aktivity v skupinách niesli v duchu inej témy. V prvý deň to bola téma Zmeny, ktorá sa týkala najmä zmien v živote človeka, v prírode a vo vesmíre. Druhý deň to bola téma Pocity a emócie nás aj druhých, pri ktorej sme s deťmi rozobrali prejavy emócií, či je pre človeka dobré ich skrývať, alebo je lepšie ich prejaviť. Na tretí deň a zároveň hlavnou témou celého pobytu boli Mosty medzi ľuďmi a priateľstvo a to malo medzi deťmi asi najväčší ohlas. Pri tejto téme deti prejavili veľký záujem o rozhovory a úvahy o priateľstve, budovaní dobrých a kvalitných medziľudských vzťahov, či náprave narušených priateľstiev. V posledný deň pobytu bola téma Čo mám na sebe rád, čo na mne majú radi iní. Touto záverečnou témou bola ambícia ukončiť všetky predošlé témy pozitívne, kedy deti pomocou sebapoznávacích mechanizmov sami prehodnocovali svoje dobré aj zlé vlastnosti, správanie, prípadne svoje predsavzatia do budúcnosti a povahové vlastnosti, ktoré by chceli zmeniť.

Dúfame, že všetci zúčastnení si tento úžasný a výnimočný letný pobyt užili minimálne tak skvelo ako my a odchádzali stíšení a nabití energiou, s vierou na skoré stretnutie.

 

 

 Využitie mediácie v sociálnoprávnej ochrane detí

 

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Občianske združenie CENTRUM Mediácie a Probácie v spolupráci s Gréckokatolíckou teologickou fakultou PU v Prešove dňa 27.4.2015 v čase od 9:00 do 12:30 zorganizovali pre študentov tejto fakulty a členov a sympatizantov občianskeho združenia odbornú prednášku Mgr. Kataríny Dubělčíkovej na tému: Využitie mediácie v sociálnoprávnej ochrane detí.

Mgr. Katarína Dubělčíková pracuje v neziskovej organizácii EUROTOPIA CZ, o.s.p. – ASISTENČNÍ, MEDIAČNÍ A TERAPEU-TICKÉ CENTRUM (Česká republika) ako mediátorka, sociálna pracovníčka a vedúca služby SPOLU – Pro rodiny s dětmi. Cieľom prednášky bolo priblížiť poslucháčom prepojenie práce sociálneho pracovníka a mediátora pri práci s rodinou v kríze v praxi. Ako mediátorka sa Mgr. Dubělčíková venuje výlučne riešeniu rodinných konfliktov (rozvodové a rozchodové situácie).

EUROTOPIA.CZ, o.p.s. je neštátna nezisková organizácia pôsobiaca v Českej republike od roku 1999 v regiónoch Opava a Vítkov, od roku 2009 pôsobí aj v Krnově a od roku 2015 rozšírila svoje pôsobenie taktiež na mesto Bruntál. Činnosť organizácie je zameraná na prácu s rodinami, deťmi a jednotlivcami. Niektoré programy organizácie sú zacielené na prácu         s ľuďmi zo sociokultúrne znevýhodňujúceho prostredia, s deťmi a mládežou, ktoré sú ohrozené pôsobením rizikových prejavov správania a vplyvom nefunkčnej rodiny. Organizácia tiež vykonáva odborné služby zamerané na prácu s rodinami v období rozchodu, rozvodu či inej krízovej situácie.

Mgr. Katarína Dubělčíková pôsobí aj v Asistenčním, mediačním a terapeutickém centru (AMT centrum). Je to špecializované pracovisko neštátnej neziskovej organizácie EUROTOPIA.CZ, o.p.s., ktoré poskytuje komplexné služby rodinám s deťmi v rozvodovej, rozchodovej alebo obdobnej krízovej situácii.

Poslaním AMT centra je snaha prispieť ku komplexnejšiemu pohľadu a prístupu k riešeniu rozvodovej, rozchodovej a porozvodovej, porozchodovej problematiky rodín so zameraním na celkovú problematiku rodinného systému. AMT centrum prostredníctvom svojich služieb podporuje komunikáciu vo vzťahu medzi rodičmi, rodičmi a deťmi a pri vytváraní dohôd        v oblasti riešenia rozchodovej, rozvodovej či porozvodovej, porozchodovej situácie. Rodinám rozširuje povedomie o možnostiach konsolidácie ich ťaživej rodinnej situácie.

Prednáška bola veľmi zaujímavá a podnetná, veríme, že oslovila všetkých prítomných a v závere prebehla diskusia. Vďaka prednáške a záverečnej diskusii bolo možné porovnať možnosti využívania mediácie v oblasti sociálnych služieb na Slovensku a v Čechách v prepojení na legislatívu oboch susediacich štátov. Na základe tejto komparácie sa dospelo k záveru, že v Českej republike sociálne služby v spojení s mediáciou fungujú o niečo lepšie najmä vďaka legislatívnym možnostiam, prístupu obcí a miest a súdov, ktoré priamo v zmysle zákona posielajú prípady vhodné na rodinnú mediáciu neštátnym subjektom.  Podnety, ktoré z prednášky a diskusie vyplynuli sa pokúsime predložiť kompetentným orgánom a inštitúciám a veríme, že prispejú k napredovanie mediácie na Slovensku.

Profesionalizácia a inštitucionalizácia mediácie

 

V dňoch 08.04.2016 – 09.04.2016 sa v meste Modra a v nádhernom prostredí starobylého hotela Sebastián uskutočnil už tretí ročník medzinárodnej vedeckej konferencie s názvom „Profesionalizácia a inštitucionalizácia mediácie. V priebehu dvoch dní si stotridsiati účastníci zo Slovenska, Česka a Maďarska, zaujímavým a hlavne plodným spôsobom, vymieňali skúsenosti z praxe a hľadali prieniky pre čo najširší záber mediácie ako takej v každodennom živote.

Z nášho CMaP (Centra mediácie a probácie v Prešove) sa tohto významného podujatia zúčastnili JUDr. Dolanská Renáta, Mgr. Molčanová Alena, Mgr. Rojáková Miriam, Mgr. Bialončík Jozef a sympatizant Mgr. Uličný Pavol.

Prvý deň sme boli účastní primárne na zaujímavých prednáškach odborníkov, v sobotu sme sa kreatívne a aktívne zúčastnili workschopov na vybrané témy.

Výstupom z konferencie je zborník v knižnej forme, ktorého titul presne korešponduje s názvom udalosti.

Pre všetkých zúčastnených to bol zaiste čas plný nasávania nových poznatkov, zážitkov a zručností. V neposlednom rade sa naša komunita v stredoeurópskom priestore týmto a podobnými už zrealizovanými, či v budúcnosti pripravovanými udalosťami, stáva len a len silnejšou súčasťou aktívneho spoločenského života. Nie nadarmo nás predseda AMS (Asociácie mediátorov Slovenska) PhDr. Ernest Kováč, pustil domov s domácou úlohou, aby sme spoločne hľadali námet na budúcoročné stretnutie.

Mgr. Pavol Uličný, mediátor

Deň mediácie – Dňa 6.2.2016 organizovalo Centrum Mediácie      a Probácie v spolupráci s Gréckokatolíckou teologickou fakultou Prešovskej univerzity v Prešove Deň mediácie na pôde GTF PU pre študentov fakulty a ich rodinných príslušníkov.

 

Prezentácie študentom ku dňu Mediácie.

DEN MEDIACIE_06_02_2015_studenti PUGTF

DEN MEDIACIE_06_02_2015_studenti PUGTF

DEN MEDIACIE_06_02_2015_studenti PUGTF

 

 

Dňa 23.10.2015 sa v priestoroch GTF PU v Prešove konal v spolupráci s ESI (Evropský institut pro smír, mediaci a rozhodčí řízení, o.p.s. a CMaP/Centrum Mediácie a Probácie) workshop  zameraný na metódu  collaborative law /collaborative practice.  Workshop  viedol  lektor  Marco Calabrese advokát, ktorý pôsobí v Taliansku,  a ktorý je zároveň hlavným šíriteľom a propagátorom tejto myšlienky v Taliansku a iných štátoch nielen v EÚ. Odborný kurz viedol v spolupráci s Judr. Lenkou Šalamoun a Judr. Evou Vaňkovou členkami ESI.  Päť hodín praktického odborného výcviku bolo venovaných ukážkam a vysvetleniam, čo je metóda collaborative law a čo je úlohou jednotlivých členov “teamu”, kto má aké kompetencie a kto je za ktorú časť v procese zodpovedný. Základom tejto metódy je spolupráca všetkých zúčastnených na vyriešení sporu /konfliktu/. K vyriešeniu sporu pokojnou mimosúdnou cestou prispievajú všetci, ktorí môžu predmetný spor pomôcť vyriešiť. Podľa rozsahu a povahy sporu sa na jeho úspešnom riešení môžu podieľať odborníci z rôznych odvetví, ku ktorým patria: advokát jednej, či druhej strany, finančný expert, psychológ, zástupca upsvar-u, mediátor a pod.

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

 – Dňa 22.10.2015 sa konala Medzinárodná vedecká konferencia na pôde Gréckokatolíckej teologickej fakulty, pod názvom: Mediácia – cesta k tvorbe interkultúrnej spoločnosti